Vad händer?1_4_2016
Regeringen gör det, EU gör det, H & M gör det, Philips gör det, Michelin gör det – hyllar den cirkulära ekonomin, som i korthet går ut på att designa produkter och tjänster så att de kan återanvändas med hög kvalitet i ett tekniskt eller biologiskt kretslopp.  De biologiska materialen är giftfria och de tekniska materialen som plast och legeringar går att återanvända med ett minimum av energiförbrukning. Energin som används är naturligtvis förnybar. I en cirkulär ekonomi råder även ett strikt producentansvar under produktens hela livstid.
Idén lanserade redan på 70-talet av en schweizisk arkitekt och en fransk ekonom, men det riktiga uppsvinget kom först för ett par år sedan när den kvinnliga världsomseglaren Ellen MacArthur blivit medveten på sin seglats om svårigheten med och vikten av att hushålla med begränsade resurser. Det underlättar som bekant med en intressant galjonsfigur och en bra story.

Redaktionens kommentar
En orsak till den cirkulära ekonomins uppsving är värderingsförskjutningarna i samhället. 80- och 90-talisterna har en annan inställning till hållbarhet än tidigare generationer och har ännu inte etablerat sina konsumtionsmönster i den gamla, linjära ekonomin. Det ökade intresset för Delningsekonomin (se nedan) samvarierar också – trenderna förstärker varandra. Samtidigt ska man vara medveten om att det även för de nya generationerna får vara måtta på vilka uppoffringar som kan förväntas av dem.
En annan orsak är insikten om att Klimatavtalet i Paris förra året kommer att kräva drastiska förändringar i samhällets och industrins organisation om målet om högst 2 graders temperaturhöjning ska kunna nås.

 

Leave a Reply